WB FYSIOTHERAPIE VOORBURG


Oranje Nassaustraat 6
2271 SK, Voorburg
Praktijk 070 - 386 54 52
Michiel 06 - 300 279 80
Karin 06 - 448 389 76

Privacy


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat we als uw behandelende therapeuten een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die we, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener. Bijvoorbeeld bij de huisarts.

We doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat we:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeuten hebben we als enigen toegang tot de gegevens in uw dossier. We hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bijmeen verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens onze afwezigheid
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat we, of mijn administrateur een factuur kunnen opstellen
 • Als we vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen we u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw klantnummer en/of uw geboortedatum
 • Datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24000 Orthomoleculair consult’